ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 
โครงการ “ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ” เมื่อ กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย สลก. สคบ.
   30/05/2018 , view : 788

โครงการ “ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ”
เมื่อ   กุมภาพันธ์ 2559
ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

จัดโดย สลก. สคบ.

 

หากต้องการ ดูวิดีโอโครงการฯ

กรุณาติตต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สผพ. หรือ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม