ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 
สคบ. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกำกับติดตามเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
   21/01/2019 , view : 163

ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 1 คน , มีผู้หญิง 1 คน กำลังยืนพูดบนเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 1 คน ,มีผู้หญิง 1 คน กำลังยืนพูดอยู่ข้างเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 50 คน , ผู้คนกำลังยืนถ่ายรูปหมู่ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 50 คน , ผู้คนกำลังยืนถ่ายรุปหมู่ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 3 คน , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังพูด , ผู้ชายอีกคนกำลังตั้งใจฟัง และผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจดรายละเอียดลงกระดาษในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , มีผู้ชาย 2 คน กำลังนั่งอยู่บนเวที , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังถือไมโครโฟนพูดในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , มีผู้ชาย 2 คน กำลังนั่งอยู่บนเวที , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังถือไมโครโฟนพูดในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , ผู้ชาย 2 คนกำลังนั่งอบู่บนเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , มีผู้ชาย 2 คน กำลังนั่งอยู่บนเวที , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังถือไมโครโฟนพูดในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 1 คน , มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังงยืนบนเวที , ถือโทรศัพท์มือถือ และมีกล้องตั้งอยู่ด้านหลังในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 10 คน , ผู้คนกำลังตั้งใจฟังคำอภิปรายในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 10 คน , นิสิตผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนพูดอยู่ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , มีผู้ชาย 2 คน กำลังนั่งอยู่ , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังอ่านหนังสือ , ผู้ชายอีกคนหันมองมาที่กล้องในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 50 คน , ผู้คนกำลังนั่งฟังคำอภิปรายแนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 50 คน , ผู้คนกำลังนั่งฟังคำอภิปรายแนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 30 คน , ผู้คนกำลังนั่งฟังคำอภิปรายแนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , ผู้ชาย 1 คน กับ ผู้หญิง 1 คนกำลังนั่งอยู่ภายในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน , ผู้คนกำลังนั่งอยู่ภายในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน , ผู้คนกำลังนั่งอยู่ภายในห้องประชุม

 

          วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. สคบ. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกำกับติดตามเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โดยมีนายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการมอบป้ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมอภิปรายให้ความรู้ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค”

 

          ในเวลา 13.00 น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชุมร่วมกับ ผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา มูลนิธิพะเยา คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพะเยา และอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล ณ ห้องพิพากษาคดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

          สคบ.มีพันธกิจการสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดซึ่งเครือข่ายในสถานศึกษาถือเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่มีความสำคัญ โดยที่ผ่านมา สคบ. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความรู้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้กับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ให้ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา สามารถน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการบริโภคในการเป็นผู้ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ซึ่งในการดำเนินการของเครือข่ายนั้นจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล


          ​ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษา มีความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาให้เป็นผู้นำในการคุ้มครองผู้บริโภคและตระหนักถึงการปกป้องสิทธิผู้บริโภค และนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อไป