ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 

วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบให้ นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๒” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ วันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น โดยทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ ถือได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยการส่งเสริมสนับสนุนและการกำกับดูแลให้มีการซื้อขายสินค้าและบริการที่ถูกต้อง ยุติธรรม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๒ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดให้มีกิจกรรมการแสดงที่สื่อถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและการนำเสนอพัฒนาการการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งจัดให้มีการอภิปรายในหัวข้อ "๔๐ ปี สคบ. กับความคาดหวังของผู้บริโภค” โดยวิทยากรจากภาคประชาชน ในโอกาสนี้ สคบ.ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโล่และใบประกาศชมรมคุ้มครองผู้บริโภคที่สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของเครือข่ายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภคแก่ชุมชนหมู่บ้านที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีธรรมมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม
   

สคบ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการเพาะปลูกดอกกุหลาบของผู้ประกอบการ ณ ไร่กุหลาบหมู่บ้านพญาพิภักดิ์ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก พร้อมด้วย นายกเทศมนตรี ตำบลยางฮอม, นายอำเภอขุนตาล, ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสคบ.จังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการเพาะปลูกดอกกุหลาบของผู้ประกอบการ ณ ไร่กุหลาบหมู่บ้านพญาพิภักดิ์ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ในกิจกรรม"เฝ้าระวังและทดสอบสินค้าตามเทศกาลต่างๆ(เทศกาลวาเลนไทน์)"
   

สคบ.จับมือสพธอ.พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัล

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่าง สคบ.กับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมด้วย พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะผู้บริหาร สคบ. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
   

สคบ. เฝ้าระวังสินค้าอันตรายและตรวจสอบฉลากสินค้าทองรูปพรรณ จังหวัดอุบลราชธานี

สคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายทองรูปพรรณ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2544) และ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2546) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการตรวจสอบร้านจำหน่ายทองรูปพรรณ จำนวน 13 ร้าน
   

ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำผู้จำหน่ายทองรูปพรรณ

ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำผู้จำหน่ายทองรูปพรรณ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2544 และฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2546) เรื่องให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
   

สคบ. ทดสอบเบื้องต้นหาค่าความปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ ด้วยวิธีเอ็กซเรย์เทคนิค (X-RAY)

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สคบ. โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ร่วมกับสคบ. จังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมค้าทองคำ ทำการทดสอบเบื้องต้นหาค่าความปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ ด้วยวิธีเอ็กซเรย์เทคนิค (X-RAY)