ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
SALE คำที่สาว ๆ หลายคนมักทนไม่ไหว ถึงกับลุกเป็นไฟต้องกดสั่งซื้อ
   Author : admin, 27/12/2018, Views : 156

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ


หมวดหมู่บทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
 
 
 
บทความที่เกี่ยวข้อง
     
         
 
   

รอบคอบสักนิด (11 ก.ค. 2551)

Author : admin, 03/27/2014 | Views : 489
-
   
   

เรื่อง ทำไม ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนต้องควบคุมฉลาก

Author : admin, 12/07/2018 | Views : 501
“ลูกโป่ง” ปัจจุบันมักนำมำใช้ในโอกำสพิเศษต่ำงๆ วันเกิด วันรับปริญญำ ใช้ตกแต่งสถำนที่ช่วงเทศกำลงำนรื่นเริง หำกเป็นเพียง กำรเป่ำลมธรรมดำก็ไม่น่ำเป็นห่วง แต่ถ้ำบรรจุด้วยก๊ำซบำงอย่ำง ที่มีควำมหนำแน่นต่ำ เช่น ก๊ำซไฮโดรเจน ก๊ำซฮีเลียม ทำให้ลูกโป่งลอยตัวได้ จึงทำให้ดูสวยงำม น่ำสนใจยิ่งขึ้น