ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1
เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2563 - 2565

วันนี้ (12 ก.ย. 62) สคบ. โดยสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งก่อนการประชุมคณะทำงานฯ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง (รองเลขาธิการฯ) นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา (ผอ.สผพ.) และ นางสาวปฐมดวง เชวงเดช (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) ร่วมชี้แจงผลการประชุมนานาชาติ (G20) ให้คณะทำงานทราบ เพื่อใช้ประกอบการทบทวนแผนฉบับดังกล่าว ในการระดมสมองได้ทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (รศ.ดร.วัชรินทร์ อินทรพรหม) มาร่วมด้วย โดยมี ดร.ธชะนัน วงศ์ปัน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ สผพ. จะได้สรุปความคิดเห็นและข้อสังเกตต่างๆ ที่ได้รับจากคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำร่างแผนฉบับดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ ก่อนส่งกลับให้แต่ละหน่วยงานเพื่อพิจารณาต่อไป


( webadmin )

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค All Right Reserved. 0862